Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. a nová Smernicu SKJ o registrovanom názve chovu. Uznesenie SKJ k pandemickej sitácií

 V prílohách zverejňujeme usmernenie k vyhláške MPaRV a novú smernicu  SKJ o registrovanom názve chovu ( pred tým chovateľská stanica).

Prezídium SKJ prijalo nové uznesenia v súvislosti s pandemickom situáciou a organizovaním klubových podujatí v nasledovnom znení :

SKJ schvaľuje prenesenie jednej výstavy CAC organizovanej chovateľským klubom do roku 2021, ak v roku 2020 z dôvodov epidemiologických opatrení nesplnil plán výstav organizovaných klubom na r. 2020.

P SKJ schvaľuje organizovanie 2 klubových podujatí (KV, ŠV) so zadávaním CAC v roku 2021 v jeden deň s podmienkou dvoch samostatných podujatí s rozličnými rozhodcami a dvomi posudkovými listami.

P SKJ schvaľuje zorganizovanie klubového podujatia (KV/ŠV) so zadávaním CAC v termíne konania MV v roku 2021 za podmienky, že bolo naplánované pred zmenou termínu MV. Klubové podujatie sa musí konať mimo areálu MV a musí ho posúdiť iný rozhodca ako na MV.