Chov

Podmienky uchovnenia

Vek:

psy 18 mesiacov, suky od 24 mesiacov
 
Zdravotné vyšetrenie:
vyšetrenie na DBK: A/A až C/C- vyhodnotené u MVDr. Pašeka, RTG môže byť zhotovený aj u iného veterinárneho lekára, podľa všeobecných pravidiel pre správne vyhodnotenie RTG snímkov, následne sa zašlú na vyhodnotenie aj s PP, výsledok so zápisom bude zaslaný späť na dobierku v sume 10 Eur- adresa je Zvieracia Klinika Plus, MVDr. Ivan Pašek, Orešianska 8881/1A, 917 00Trnava, www-zkp.sk
 
Výstavy:
počnúc triedou "strednou" min ocenenie "VÝBORNÝ" alebo " VEĽMI DOBRÝ" na 1 národnej , 1 medzinárodnej a klubovej výstave. Na  1 z  uvedených výstav musí dosiahnuť aspoň 1x ocenenie "VÝBORNÝ". Národnú výstavu plnohodnotne nahrádza medzinárodná výstva.
 
Bonitácia:
absolvovaná s výsledkom " kandidát chovu", min vek posúdenia 15 mesiacov
 
Pracovné skúšky:
predbežné farbiarske ( I., II, alebo III. cena), klubová skúša stopovej práce, farbiarske skúšky duričov, farbiarske skúšky malých plemiena retrívrov,  pachové skúšky pracovných plemien podla FCI skúšobného poriadku  časť A: IGP-2, IGP -3, IFH -1, IFH 2, IGP-FH, stopárske skúšky podľa slovenského národného skúšobného poriadku SPS
 
Administratívny postup:
žiadosť o zápis chovnosti jedinca musí byť potvrdená tajomníkom/čkou klubu (kontrolu členstva a príslušných členských poplatkov ako aj kontrola splnenia vyššie uvedených podmienok  zaradenia jedinca do chovu. Tento postup  je rovnaý pre členov  ako aj pre nečlenov klubu

Bonitačný poriadok Klubu sv. Huberta

Článok č. 1:
Bod 1.1. Bonitácia bloodhounda predstavuje osobitné doporučenie k chovu.
Bod 1.2. Bonitácia znamená výber jedincov vhodných na chov na základe dôsledného posúdenia jedinca podľa platného štandardu FCI.
 
Článok č. 2: Všeobecné ustanovenia
Bod 2.1. Tento bonitačný poriadok nadobúda platnosť odo dňa schválenia členskou schôdzou klubu S. Huberta.
Bod 2.2. Účasť na bonitácii je jednou z podmienok pre zaradenie jedinca do chovu.
Bod 2.3. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci s preukazom pôvodu vo veku od 15 mesiacov.
Bod 2.4. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci zdraví a v dobrej kondícii.
Bod 2.5. Háravé suky sa môžu bonitácie zúčastniť, ale ich majiteľ musí túto skutočnosť oznámiť usporiadateľovi pred vstupom suky do priestoru konania bonitácie, pričom táto suka bude posúdená až na záver akcie.
Bod 2.6. Opakovanie bonitácie u jedincov splňujúcich podmienky na zaradenie do chovu je možné.
Bod 2.7. U jedincov nezodpovedajúcich štandardu z dôvodov vyraďujúcich vád nie je opakovanie bonitácie možné.
Bod 2.8. Bonitačná komisia môže zo závažných dôvodov v odôvodnených prípadoch svoje rozhodnutie o spôsobilosti chovu príslušného jedinca odložiť na ďalšiu bonitáciu. V tomto prípade sa poplatok za bonitáciu nevracia.
Bod 2.9. U chovných importovaných jedincoch nie je povinnosťou majiteľa psa predviesť jedinca na bonitácii, pokiaľ bol jedinec úspešne bonitovaný v klube štátu registrovaného v FCI.
 
Článok č. 3: Zásady pre usporiadanie bonitácie
Bod 3.1. Usporiadateľom bonitácie je Slovenský poľovnícky zväz, ktorý môže poveriť usporiadaním bonitácie niektorú zo základných kynologických organizácií.
Bod 3.2. Dátum a miesto konania bonitácie budú oznámené členom klubu Sv. Huberta najneskôr 30 dní pred konaním akcie prostredníctvom oficiálnej webovej stránky klubu.
Bod 3.3. Klub Sv. Huberta zabezpečí na bonitáciu do trojčlennej bonitačnej komisie kvalifikovaného rozhodcu, poradcu chovu pre plemeno bloodhound a člena klubu. V prípade neúčasti poradcu chovu, je ako člen bonitačnej komisie klubom nominovaný skúsený chovateľ plemena bloodhound a člen Klubu Sv. Huberta.
 
Článok č. 4: Práva usporiadateľov
Bod 4.1. Za prihlášku na bonitáciu sa považuje fotokópia preukazu pôvodu jedinca, ktorého chce jeho majiteľ bonitovať.
Bod 4.2. Poplatok za bonitáciu sa uhradí na mieste konania bonitácie.
Bod 4.3. V odôvodnených prípadoch môže Klub Sv. Huberta odvolať konanie bonitácie a túto skutočnosť musí okamžite písomne oznámiť usporiadateľovi, ako aj všetkým prihláseným účastníkom. Zrušenie bonitácie musí byť oznámené včas.
Bod 4.4. Klub Sv. Huberta má právo zabezpečiť, určiť a včas oznámiť náhradný termín zrušenej bonitácie.
Bod 4.5. Stanoviť vedúceho organizačného tímu.
Bod 4.6. Prostredníctvom vedúceho organizačného tímu vznášať pripomienky, sťažnosti na konanie delegovaných členov bonitačnej komisie, majiteľov psov, divákov.
 
Článok č. 5: Povinnosti usporiadateľov
Bod 5.1. Zaistiť včasné naplánovanie akcie, súčasne s uvedením dátumu a miesta konania bonitácie určiť menný zoznam členov organizačného tímu, ktorí zodpovedajú za priebeh bonitácie.
Bod 5.2. Schválený termín včas oznámiť všetkým členom Klubu Sv. Huberta najneskôr 30 dní pred konaním bonitácie prostredníctvom im dostupných informačných zdrojov (napr. vlastné webové stránky, tlačové periodiká ), zároveň ich oboznámiť s podrobnými údajmi o akcii.
Bod 5.3. Na akciu zabezpečiť veterinárnu službu.
Bod 5.4. Uhradiť delegovaným funkcionárom, členom b onitačnej komisie odmeny za posudzovanie podľa platných vyhlášok a smerníc.
Bod 5.5. 30 dní pred konaním bonitácie doporučeným listom vyrozumieť delegovaných funkcionárov o podrobnostich akcie.
Bod 5.6. V prípade, že je na akciu delegovaný hospitant, musí mu usporiadateľ umožniť zúčastniť sa akcie.
Bod 5.7. Zabezpečiť riadny priebeh akcie po technickej stránke.
Bod 5.8. Výška bonitačného poplatku je každoročne stanovená na členskej. príp. výborovej schôdzi Klubu Sv. Huberta.
Bod 5.9. Majiteľ bonitovaného jedinca nemusí byť riadnym členom Klubu Sv. Huberta, ale v tom prípade hradí dvojnásobný bonitačný poplatok, zároveň nesmie byť cudzím štátnym príslušníkom.
 
Článok č. 6: Práva majiteľa psa
Bod 6.1. Prihlásiť sa na bonitáciu.
Bod 6.2. Obdržať pokyny a informácie od usporiadateľa potrebné k účasti na bonitácii.
Bod 6.3. Žiadať na záver akcie zdôvodnenie zadaného bonitačného kódu resp. prípadného nezaradenia do chovu a pod.
Bod 6.4. Obdržať kópiu bonitačnej karty so všetkými záznamami.
Bod 6.5. Zaslať preukaz o pôvode psa na plemennú knihu pre zaradenie jedinca do chovu, na preregistráciu - viď chovateľský poriadok Klubu Sv. Huberta.
 
Článok č. 7: Povinnosti majiteľa psa
Bod 7.1. V stanovenom termíne poslať fotokópiu PP ako prihlášku na bonitáciu a uhradiť bonitačný poplatok na mieste konania bonitácie pred začatím akcie.
Bod 7.2. Pri prezentácii odovzdať preukaz o pôvode psa, predložiť na kontrolu veterinárne potvrdenie a očkovací preukaz.
Bod 7.3. Dostaviť sa včas na miesto konania bonitácie, zúčastniť sa jej po celú dobu trvania a riadiť sa pokynmi bonitačnej komisie a usporiadateľov.
Bod 7.4. Dbať na bezpečnostné a veterinárne predpisy a opatrenia.
Bod 7.5. Ak jedinec uspel, nechať si zapísať výsledok bonitácie do preukazu o pôvode psa.
 
Článok č. 8: Bonitačná komisia
Bod 8.1. Posudzovanie psov na bonitácii môžu vykonávať vybraní rozhodcovia s potrebnou kvalifikáciou, delegovaní SPZ, ktorí sú oboznámení so stavom posudzovaného plemena a postupujú vo svojich činnostiach podľa chovateľských zámerov klubu.
Bod 8.2. Bonitačná komisia je trojčlenná a posudzuje kolektívne. Tvoria ju
  • rozhodca pre exteriér, ktorý je súčasne aj predsedom komisie
  • poradca pre chov plemena bloodhound
  • rozhodca pre exteriér alebo člen výboru Klubu Sv. Huberta, ktorý je chovateľom plemena bloodhound.
Bod 8.3. Počet prihlásených jedincov pre bonitačnú komisiu na deň je maximálne 30 jedincov.
Bod 8.4. Všetci členovia bonitačnej komisie po celú dobu hodnotenia úzko spolupracujú a stanovujú konečný výsledok, rozhodujú o zaradení resp. nezaradení jedinca do chovu.
Bod 8.5. Bonitačná komisia je povinná zapísať do bonitačnej karty dosiahnutý výsledok a písomne sa vyjadriť o výsledku predvedenia, ak jedinec splnil podmienky bonitácie, označí sa výsledok "uspel" s doplnením získaného bonitačného kódu, ak jedinec nevykazuje žiadnu z chýb vyradzujúcich z chovu, avšak nesplnil podmienky na zaradenie do chovu z dôvodu momentálnej indispozície ( zhoršený zdravotný stav, nechce sa predviesť, nechce ukázať chrup a pod. ) označí sa výsledok "neuspel" s doplnením získaného bonitačného kódu, takýto jedinec môže bonitáciu opakovať, ak jedinec vykazuje niektorú z chýb vyradzujúcich z chovu, označí sa výsledok "vyradený" s doplnením získaného bonitačného kódu, takýto jedinec nemôže bonitáciu opakovať.
Poznámka : Potvrdenie chovnosti vykoná plemenná kniha do zaslaného preukazu o pôvode psa. U psa sa preukaz pôvodu posiela doporučene plemennej knihe po splnení podmienok chovnosti, u súk sa PP prikladá až k prihláške o zápis šteniat jej prvého vrhu.
Bod 8.6. Bonitačná komisia odovzdá kópiu bonitačnej karty majiteľovi psa a požiadanie odôvodní dosiahnutý výsledok.
Bod 8.7. Bonitačná komisia múže v odôvodnených prípadoch odložiť svoje rozhodnutie na ďalšiu bonitáciu - viď bod 2.8. a 8.5.
Bod 8.8. Kópiu bonitačnej karty archivuje poradca pre chov a tajomník klubu.
 
Článok č. 9: Bonitačný kód
Bod 9.1. Pre plemeno bloodhound je vypracovaný kódovací systém z písmen a číslic, ktorý je uvedený na bonitačnej karte schválenej Klubom Sv. Huberta.
Bod 9.2. Znaky plemennej príslušnosti a odchýlky od štandardu sú označené písmenami, V tejto časti je možné uviesť viac znakov.
Bod 9.3. Posúdenie nervovej sústavy je označené číslicami.
 
Článok č. 10: Popis bonitácie
Bod 10.1. Posudzovanie pozostáva z dvoch častí:
  • posúdenie exteriéru
  • posúdenie nervovej sústavy
Posúdenie exteriéru - komisia posudzuje podľa platného štandardu pre plemeno. Do chovu nemôžu byť zaradené jedince, ktoré majú vážne exteriérové a anatomické chyby.
Posúdenie nervovej sústavy - komisia posudzuje reakcie a správanie psa pri meraní, vážení, kontrole chrupu, pri priateľskom priblížení člena komisie. Pes má pôsobiť pokojne a vyrovnane, nemá byť agresívny, ani bojazlivý.
 
Článok č. 11: Záverečné ustanovenia
Bod 11.1. Rozhodnutie bonitačnej komisie je konečné. Sťažnosť je možné podať výboru Klubu Sv. Huberta v prípade porušenia tohto poriadku.
Bod 11.2. Tento bonitačný poriadok nadobúda platnosť dňa 27.2.2011 a bol schválený členskou schôdzou dňa 27.2.2011.